June Skaaning

  • Instruktør i Jichu Gong
  • Instruktør i Senior Qigong
  • Instruktør i Børne Qigong
  • Instruktør i Peace Power Qigong (Fredskraften)
Korndrupej 3
Enslev
8983 Gjerlev
Tlf.: 26732571